Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

13:57
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viakundel kundel

April 16 2018

ruk0la
21:34
Reposted fromshakeme shakeme
ruk0la
20:56
8689 fc42 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
ruk0la
20:56
8694 b995 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
ruk0la
20:33
2936 f2f3 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viairmelin irmelin

April 14 2018

ruk0la
07:51
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viairmelin irmelin
07:51
6454 f881 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
07:51
1762 804d
Reposted fromhypersensibilite hypersensibilite viairmelin irmelin
ruk0la
07:49
2584 c3da
I should try this
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
ruk0la
07:48
1696 fee2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
ruk0la
07:48
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin

April 13 2018

ruk0la
16:34
Reposted fromjasminum jasminum viairmelin irmelin
ruk0la
16:33
7821 bab2 500
sorry
Reposted fromslightlystressed slightlystressed viairmelin irmelin
ruk0la
16:33
ruk0la
16:30
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
ruk0la
16:30
1222 f037 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

April 09 2018

ruk0la
20:47
7926 1a8d 500
Reposted fromzciach zciach viakundel kundel

April 08 2018

ruk0la
14:22
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa
ruk0la
14:21
8915 aa38 500
Reposted frombiru biru viamalinowowa malinowowa
ruk0la
14:20
0409 a0d2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl